Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Rampová 7
041 21 Košice
Slovakia

Language
    SlovenskyEnglish

Letecká fakulta – Technická univerzita v Košiciach

Kozmické technológie I

Študent je po absolvovaní predmetu schopný interpretovať zákony fyziky uplatňované v kozmickom priestore. Pozná pojmy z oblasti kozmického výskumu a históriu ľudských aktivít v kozme. Je schopný charakterizovať materiály a konštrukciu nosičov kozmických zariadení postavených človekom, popísať princípy činnosti pohonu kozmických dopravných prostriedkov a známe konšturukčné riešenia. Chápe organizáciu kozmických misií a pozná účel zariadení pozemných pracovísk kozmického výskumu.

Stručná osnova predmetu:

  1. Úvod – história, terminológia.
  2. Základné teórie využívané v kozmonautike.
  3. Kozmické pohony.
  4. Nosiče kozmických zariadení.
  5. Pozemné zariadenia kozmických aktivít človeka.